Voor wie?

Voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Jong en oud groeien op in een samenleving die constant in beweging is. Jongeren doorlopen verschillende fases in hun leven; ze groeien op, ze gaan naar school, doen leuke dingen met vrienden en vriendinnen en groeien uit tot evenwichtige volwassenen.

Voor het grootste deel van de jongeren verlopen al deze fases zonder al te grote obstakels. Vaak hebben jongeren een breed netwerk, in de vorm van ouders, vrienden en kennissen, dat hen ondersteunt tijdens de moeilijke keuzes die ze moeten maken in hun groei naar deze volwassenheid. Voor een klein deel is het verhaal net even iets anders. Sommige jongeren raken tijdelijk de weg een beetje kwijt, ze weten niet goed wat ze willen met hun leven en maken bijvoorbeeld verkeerde keuzes qua school of netwerk. Voor de ene jongere duurt deze fase langer dan voor de andere.

GBGZ wil een vangnet bieden voor de jongeren waarbij het opgroeien in deze complexe, snel veranderende maatschappij niet vanzelfsprekend is. Deze jongeren kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Iemand die er voor ze is, ze serieus neemt, naar ze luistert, maar vooral iemand die kijkt naar de dingen die ze wel kunnen in plaats van naar de dingen die ze niet kunnen. We bieden een veilige, lerende omgeving waar zowel jongens als meiden een luisterend oor kunnen vinden, zichzelf kunnen zijn en door onze vormende manier van werken kunnen ze zich ontwikkelen en ontplooien als vrijwilligers in de wijken.

Grote broers en zussen zijn jongens en meiden vanaf 16 jaar die een positieve bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid binnen de wijk waar zij actief zijn, en vaak ook zelf vandaan komen. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden als grote broer of zus. Een deel van de broers en zussen doen dit als vrijwilligerswerk en een ander deel loopt stage.

In de praktijk blijkt dat veel broers en zussen zelf ook een motivatie/voorbeeld en ondersteuning kunnen gebruiken in uitlopende gebieden zoals scholing, werk en vrijetijdsbesteding. Zowel de groei van de wijk(bewoners) als de individuele groei van de broers en zussen zijn erg belangrijk binnen de organisatie.

Wat doen we?

Een brug slaan tussen jongeren, wijkbewoners, netwerkpartners en gemeente Breda

We zijn in 2008 in de Hoge Vucht gestart. In 2013 zijn we in samenspraak met jongeren ook in de Haagse Beemden van start gegaan en vanaf dat jaar zijn er ook zussen bijgekomen. 1 januari 2022 hebben we onze derde locatie geopend in Breda Zuidwest.

De broers en zussen zetten zich met én voor de buurt in. Samen met de jongeren de leefbaarheid in de wijk bevorderen, het voorkomen van jeugdoverlast, jongeren toekomstperspectief en een veilige omgeving bieden zijn de belangrijkste onderdelen binnen GBGZ.

GBGZ wil toekomstperspectief bieden aan jongeren waarbij dit niet vanzelfsprekend is. Wij zorgen ervoor dat jongeren die aan de zijlijn staan weer meedoen, een stem krijgen en actief meedoen. Dit doen we door de inzet van positieve rolmodellen waar de jongeren zich mee kunnen identificeren en tegen op kunnen kijken.

De missie van GBGZ is een brug slaan tussen de leefwereld van jongeren, wijkbewoners, netwerkpartners en gemeente Breda. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren zelf, het groeiproces wat hij of zij doorgaat en de leerpunten die hij of zij tegenkomt binnen de groep of tijdens het begeleiden van activiteiten. Onze insteek is een positieve benadering richting de jongeren; er wordt niet alleen gekeken naar wat ze niet kunnen, maar juist naar wat ze wel kunnen. GBGZ helpt jongeren bij het opbouwen en verder ontwikkelen van een eigen identiteit. De talenten en competenties van jongeren willen we maximaal benutten en ten goede laten komen van de jongere zelf, maar ook van de directe omgeving en de wijk als geheel.

Hoe gaan we te werk

Inventariseren waar problemen, behoeften of kansen liggen in de wijken

We werken vraaggericht, dat wil zeggen dat de input vanuit jong en oud kan komen. Grote broers en zussen zijn dagelijks actief in de wijken en inventariseren waar er problemen, behoeften of kansen liggen om daar door middel van diverse activiteiten op in te spelen. Het mes snijdt hierdoor aan twee kanten. Enerzijds werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren en anderzijds koppelen we dit aan de activiteiten in de wijken die worden ondersteund of opgezet.

De basis van waaruit we werken is leren door ervaring binnen een groep. De ontwikkeling van de jongeren, de broers en zussen, staat centraal. We doen dit door te werken met een statussysteem.

De broers en zussen worden gecoacht en getraind op hun vaardigheden en competenties. Als jongeren nieuw instromen dan hebben ze de bronzen status. Hierbij horen bepaalde vaardigheden, competenties, taken en verantwoordelijkheden. Vanuit de bronzen status kunnen ze doorgroeien naar zilver, zilver plus en goud. Hoe hoger je komt in het statussysteem hoe meer vaardigheden en competenties je hebt ontwikkeld en hoe meer aanzien, taken en verantwoordelijkheden je krijgt. We hebben dit voor de jongeren en de wijkbewoners inzichtelijk gemaakt door de kleuren van de shirts die zijn gekoppeld aan de statussen.

Van een gouden jongere verwachten we natuurlijk veel meer dan van een bronzen jongere. Iemand met de gouden status kan bijvoorbeeld zelfstandig activiteiten opzetten en uitvoeren en zijn medebroers en zussen tijdens de activiteit aansturen en feedback geven. Hiermee willen we de broers en zussen activeren en stimuleren om een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere jongeren. Er vindt maandelijks een statusgesprek plaats waarbij onder andere zelfreflectie, scholing, privéomstandigheden, activiteiten en leerdoelen worden besproken. Zo weet een grote broer of zus precies waar hij of zij staat en concreet moet doen om verder te groeien.

De broers en zussen doen dagelijks straatwerk, lopend of met de fiets en organiseren iedere dag verschillende activiteiten voor jong én oud. Ze komen hierdoor op schoolpleinen, in verzorgingstehuizen en winkelcentra maar ook op hangplekken of overlastplekken. Tijdens het straatwerk en de activiteiten kunnen ze inventariseren wat er leeft en speelt, andere jeugdigen aanspreken op gedrag of gewoon een praatje maken met wijkbewoners. De broers en zussen zijn de ogen en oren van de wijk en hebben een belangrijke signaalfunctie.

Om de broers en zussen nog meer handvaten te geven worden er verschillende trainingen en cursussen aangeboden. Andere manieren om constant aan de individuele ontwikkeling van de broers en zussen te werken zijn groepsgesprekken, individuele gesprekken, teamvergaderingen, thema-avonden en besprekingen aan de hand van relevante maatschappelijke thema’s. De meeste jongeren leren het beste door ervaring en daarom kiezen we ervoor om ad hoc in te spelen op zaken die op dat moment spelen in de omgeving van de jongeren, op lokaal of landelijk niveau. Zo sluiten we aan bij de belevingswereld van de jongeren en komen boodschappen het beste binnen. De jongeren dragen ook regelmatig zelf thema’s aan waar ze verdieping in willen of meer over willen weten.

Vrienden van

Samenwerking staat bij Grote Broer en Zus hoog in het vaandel. Waar wij de expertise niet bezitten zal aansluiting gezocht worden bij de netwerkpartners om zo de jongeren de ondersteuning te kunnen bieden die ze nodig hebben en verdienen.

Volg ons